Regulamin strony

Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.tim-aac.com
Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
1. Zawarcie umowy i dostawa towaru
1.1 Na www.tim-aac.com umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, zwana dalej DKK
1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy.
1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagania techniczne:
-system operacyjny Android w wersji min. 6.0
-częstotliwość procesora 1200 MHz
-pamięć RAM 1,5GB
-pamięć wbudowana 8GB
-wbudowany aparat fotograficzny
-mikrofon
-dostęp do internetu

2. Ceny, koszty wysyłki
2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
2.2 Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

3. Płatności
3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew bankowy tradycyjny, szybki przelew internetowy (PayU), karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
3.2 W przypadku zakupu przy użyciu przelewy tradycyjnego wysłanie produktu następuje po zaksięgowaniu transakcji
3.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie
4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
4.2 Kupony rabatowe mogą być ograniczone czasowo. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
4.3 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
4.4 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów DKK
W przypadku nabycia produktów DKK mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy:
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru.
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, e-mail: office@dkk-development.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).
Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam oświadczenie odstąpienia od umowy, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Ponoszą Państwo jedynie koszt przesyłki zwrotnej. Za ewentualne zagubienie towaru muszą Państwo zapłacić jedynie wówczas, jeśli utrata ta wynika z działań wykraczających poza to, co niezbędne w celu sprawdzenia właściwości, jakości lub sposobu działania towarów.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:
Adresat: DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:
DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, office@dkk-development.com

6. Zwroty płatności
6.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej.
6.2 W przypadku zakupu samego oprogramowania zwrot płatności nastąpi do 7 dni po zwolnieniu klucza. Zwolnienie klucza znajduje się w ustawieniach, zakładka profil.
6.3 W przypadku zakupu tabletu wraz z oprogramowaniem zwrot nastąpi do 7 dni od chwili odebrania przez nas produktu.

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.tim-aac.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

8. Reklamacje
8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres: office@dkk-development.com.
8.2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
8.4 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
8.5 Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
8.6 Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym DKK i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
8.7 Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku DKK rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w DKK.
8.8 Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
8.9 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
– uszkodzenia mechaniczne (otarcie, zadrapanie, pęknięcie,) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa,
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
– zalania produktu wodą
8.10 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

9. Inne informacje
9.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.tim-aac.com Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).
9.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres.

Dane identyfikujące DKK:

DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA

ul. Inwestorów 5

39-300 Mielec

Właściciele: Łukasz Działo, Jacek Krzysztofiński, Marcin Kubasik

NIP: 8172191964

Stan na: 14.01.2019