Regulamin strony

Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.tim-aac.com
Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.
Na stronie www.tim-aac.com oferujemy Państwu nabycie produktów firmy Zalando.
1. Zawarcie umowy i dostawa towaru
1.1 Na www.tim-aac.com umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma DKK Łukasz Działo, ul. Wiejska 55, 39-300 Mielec, zwana dalej DKK
1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy.
1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagania techniczne:
-system operacyjny Android w wersji min. 5.0
-częstotliwość procesora 1200 MHz
-pamięć RAM 1,5GB
-pamięć wbudowana 8GB
-wbudowany aparat fotograficzny
-mikrofon
-dostęp do internetu

2. Ceny, koszty wysyłki
2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
2.2 Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

3. Płatności
3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew bankowy tradycyjny, szybki przelew internetowy (PayU), karta kredytowa. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
3.2 W przypadku zakupu przy użyciu przelewy tradycyjnego wysłanie produktu następuje po zaksięgowaniu transakcji
3.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie
4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Kuponów rabatowych nie można wykorzystywać do nabywania kart upominkowych. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu.
4.3 Wartość towaru musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości towaru może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.
4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny towarów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.

5. Karty upominkowe i ich wykorzystywanie
5.1 Karty upominkowe to bony, które można nabyć drogą kupna. Można je wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów w tim-aac, jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych. Jeśli wartość karty upominkowej nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności.
5.2 Karty upominkowe i kwoty naliczone na Państwa koncie mogą zostać wykorzystane tylko przed zakończeniem procedury zamawiania. Kwota karty upominkowej nie może być wypłacona w gotówce, nie są na nią także naliczane odsetki. W celu skorzystania z kwot z kart upominkowych zapisanych na Państwa koncie lub sprawdzenia wysokości kwoty zdeponowanej na koncie klienta należy wejść na zakładkę „Moje konto użytkownika” na stronie www.tim-aac.com

6. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów DKK
W przypadku nabycia produktów DKK mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:
Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania towarów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia lub dostępnego do wydrukowania na Państwa koncie klienta. Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, będą mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą go Państwo pozyskać także przez nasz serwis Customer Care (dane kontaktowe poniżej). Prosimy o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze z formularzem zwrotu.
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru.
W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę DKK Łukasz Działo, Wiejska 55, 39-300 Mielec, e-mail: office@dkk-development.com w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku.
Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności.
W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.
Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej towarów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te towary, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu. W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Za ewentualne zagubienie towaru muszą Państwo zapłacić jedynie wówczas, jeśli utrata ta wynika z działań wykraczających poza to, co niezbędne w celu sprawdzenia właściwości, jakości lub sposobu działania towarów.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:
Adresat: DKK Łukasz Działo, ul. Wiejska 55, 39-300 Mielec

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres:
Łukasz Działo, ul. Wiejska 55, 39-300 Mielec, office@dkk-development.com

7. Zwroty płatności
7.1 Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.
7.2 W przypadku zakupu samego oprogramowania zwrot płatności nastąpi do 7 dni po zwolnieniu klucza. Zwolnienie klucza znajduje się w ustawieniach, zakładka profil
7.3 W przypadku zakupu tabletu wraz z oprogramowaniem zwrot nastąpi do 7 dni od chwili odebrania przez nas produktu.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
8.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
8.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.tim-aac.com ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

9. Reklamacje
9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres: office@dkk-development.com.
9.2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
9.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
9.4 Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
9.5 Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
9.6 Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym DKK i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
9.7 Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku DKK rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w DKK
9.8 Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
9.9 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
– uszkodzenia mechaniczne (otarcie, zadrapanie, pęknięcie,) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa,
– uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
– zalania produktu wodą
9.10 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

10. Inne informacje
10.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.tim-aac.com Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).
10.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.

Dane identyfikujące DKK:

DKK Łukasz Działo
ul. Wiejska 55
39-300 Mielec

Właściciel Łukasz Działo
NIP: 8172175669

Stan na: 6.11.2017