Задачите ви помагаат да планирате сложени активности. Планот за часови, рецептите за готвење, списоците за купување се збирки што се состојат од компоненти кои можат да бидат претставени со симболи. Покрај тоа, можеме да одредиме одредено време за нивно спроведување.

За да креирате нова задача, одете во јазичето шаблони. Задачата поставена таму во форма на шаблон може да се користи многу пати.

Опис на достапни јазичиња:

 Задачи за денес и привремени.
 Задачите напишани на неделен распоред.
 Креирајте шаблони за нови задачи.

  1. Додадете нов образец за задачи.
  2. Список на креирани шаблони.

Опис на копчињата видливи на шаблонот:

 Додадете симбол на шаблонот.
 Избришете го шаблонот.
 Додадете привремена работа. Ќе се прикаже во тековните задачи, но нема да биде означено со времето на завршување.
 Уредете го времето на завршување на задачата.

Тековните задачи се како што следува:

Десно до задачата се прикажуваат доделените часови за задачата и временската лента за оваа задача.

Со притискање на поединечни симболи во задачата, ги означуваме како завршени, што е видливо со нивното избледување.

Распоред со неделен план: