Создадете изрази

За лицата со попреченост кои имаат оштетен говорен апарат или недостаток на развој на говорот, апликацијата овозможува комуникација со помош на пиктограми. Корисникот може да креира листа на омилени фрази за да комуницира уште побрзо. Речениците може да се креираат врз основа на избрани пиктограми, а апликацијата треба да обезбеди јазична исправност.