Комуникациски табли

TIM му овозможува на корисникот да креира кој било број на табли за комуникација. Може да ги организира корисникот на апликацијата, наставникот или логопед. Низите можат да бидат со различна сложеност, во зависност од индивидуалните способности и вештини на корисникот. Изгледот на одредена табела може да се планира со воведување на пиктограми од достапната база на податоци. Флексибилноста на апликацијата овозможува каква било нивна модификација во зависност од моменталните потреби на корисникот.