Синтеза на говор и учител

Апликацијата ги чита сите текстуални пораки сместени во табли за комуникација или текстуален уредувач. Благодарение на можноста за слушање на зачуваните пораки, корисникот постојано ја контролира исправноста на пишаниот текст и развива аудитивни функции. Друга предност е што во секое време, без оглед на задачата што се извршува, можеме да сигнализираме, на пример, желба да одиме во тоалет. Пораките може да се читаат со различна брзина, читателот може да има женски и машки глас. TIM ќе го прилагоди на барањата на корисникот. Луѓето кои не прифаќаат синтетички говор имаат можност да го снимаат природниот глас на која било личност.