пасош

Пасошот содржи информации кои се важни од гледна точка на новозапознаените луѓе. Пасошот може да вклучува лични податоци, кориснички параметри и упатства што треба да се следат при контактирање на лице со хендикеп.