Правила за апликација

Услови за користење и политика за приватност за TIM (Things I Mean) мобилна апликација и TIM Demo

I. Дефиниции
За целите на овие Правила, термините наведени подолу ќе го имаат следново значење:

администратор - DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172191964

апликација - апликацијата Things I Mean дистрибуирана од или со согласност на администраторот, во понатамошниот текст: „TIM“ наменета да се инсталира на мобилни уреди, овозможувајќи пристап до Содржините, особено:
- прикажување на пиктограми
- уредување на пиктограми
-едукативни игри
- прикажување на презентацијата на корисникот
-споделување избрана содржина преку социјалните мрежи

Содржини - единствен текст, графички, аудиовизуелен материјал што Администраторот го стави на располагање како дел од работењето на апликацијата на таков начин што секој Корисник може да пристапи до него на место и време избрано од него.

услуги - услуги обезбедени по електронски пат од Администраторот како дел од Апликацијата, особено услуги кои се состојат во овозможување пристап до Содржината, обезбедување информации или друго.

Мобилен уред - преносливи електронски уреди поврзани на Интернет користејќи безжична технологија (3G, LTE, Wi-Fi) со помош на оперативниот систем Андроид,

корисникот - секое лице кое ја има инсталирано Апликацијата на својот мобилен уред.

II. Генерални информации

1. Овие Правила ги дефинираат правилата, опсегот и условите за корисниците да ги користат услугите обезбедени од Администраторот преку Апликацијата.
2. Корисникот е должен да ја користи Апликацијата на начин што е во согласност со важечките закони, социјалните и моралните стандарди и одредбите од овие Правила.
3. Користењето на поединечни Услуги може да биде покриено со одредбите на Деталните прописи. Во таква ситуација, користењето на Услугите зависи од прифаќањето од страна на Корисникот и на овие Правила и на релевантните детални прописи.
4. Инсталирањето на апликацијата е можно на мобилен уред кој ги исполнува следните технички барања:
- Андроид оперативен систем, верзија мин. 5.0 за TIM 2.33 и мин. 6.0 за следните верзии на апликацијата
- Фреквенција на процесорот 1200 MHz
- 1,5 GB RAM меморија
- 8 GB вградена меморија
- вградена камера
-микрофон
-Интернет пристап
5. Администраторот не е одговорен за дефекти на телекомуникациските системи, платформите за дистрибуција на мобилни апликации и софтверот (освен Апликацијата) инсталиран на мобилниот уред на Корисникот.
6. Договорот за обезбедување на услуги што се состои во овозможување на Корисникот да пристапи до Содржините содржани во Апликацијата, се склучува кога апликацијата е инсталирана на мобилниот уред на корисникот. Договорот се раскинува по отстранувањето на Апликацијата.
7. Условите за склучување и раскинување на договори за давање услуги, за кои администраторот има утврдено поблиски прописи, се наведени во овој правилник.
8. Корисникот се обврзува дека нема да се меша во работата на компјутерските системи, серверите, мрежата на Администраторот и да не се обидува да ги заобиколи прописите или процедурите што се применуваат при користење на Услугата или нејзините компоненти и нема произволно да се меша во обликот или содржината на апликацијата.

III. Авторско право и сродни права

1. Сите права на Апликацијата и на Содржините достапни во целост и делумно, особено текстуални, графички и мултимедијални елементи, како и елементи на програмски апликации кои ја генерираат и сервисираат апликацијата, се задржани за Администраторот.
2. По купувањето на Апликацијата, Администраторот му дава лиценца на Корисникот да ја користи во согласност со нејзината намена.
3. Администраторот му дава лиценца на Корисникот да ја користи Содржината според условите и во времето наведени во дел IV од овие Правила.
4. Лиценцата од одд. 2 и 3 не го овластуваат Корисникот да дава дополнителни лиценци.
5. Дозволено е давање на трети страни со содржината содржана во Апликацијата со користење на алатките содржани во Апликацијата и наменети за оваа намена.
6. Корисникот нема право да ја репродуцира, продава или на друг начин да ја пласира или дистрибуира Апликацијата, во целост или делумно, особено да ја испраќа или прави достапна во компјутерски системи и мрежи, системи за дистрибуција на мобилни апликации или било кој друг ИКТ системи.
7. Корисникот со ставање на податоците, особено сликата, материјалите или изјавите на сопствената сметка или во облакот TIM
7.1 Му дава на администраторот неексклузивна, неопределена и бесплатна лиценца за користење на Податоците, евиденцијата, вклучително и на кој било медиум, податоците по која било техника, менувањето, бришењето, дополнувањето, јавното изведување, јавното прикажување, репродукцијата и ширењето (особено на Интернет) од овие податоци, за маркетинг, информации, статистички и објавување цели во медиуми како што се Интернет, печат, телевизија, мобилна телефонија и публикации на книги.
7.2 Во случај трети лица да поднесат какви било барања до администраторот во врска со повреда на какви било права на објавените податоци, вклучувајќи: содржина, графика или лична слика на трети лица, тој/таа се обврзува да достави писмена изјава за соодветна содржина, која ќе го ослободи администраторот од одговорност во овој поглед и, доколку е потребно, ќе го внесе предметот на местото на администраторот или ќе го приклучи случајот на негова страна како случаен интервентер, во исто време ќе му ги надомести трошоците на администраторот, на неговото прво барање, сите трошоци направени од администраторот поврзани со судски постапки, вклучувајќи ги особено трошоците направени за плаќање на правно застапување, правен совет и досудена отштета.

IV. Правила за споделување содржина

A. Општи информации
1. Администраторот не гарантира непречена достапност на Содржините или параметрите за квалитет на пристап до нив. Параметрите за квалитетот на пристапот зависат од пропусната моќ на интернет-посредничката мрежа помеѓу администраторот и корисникот и други фактори кои се надвор од контрола на администраторот.
2. Администраторот го задржува правото да го ограничи, суспендира или прекине претставувањето на Содржината целосно или делумно.
3. Користењето на апликацијата или содржината од страна на Корисникот на начин спротивен на законот, принципите на општествен соживот, моралот или овие Правила го оправдува итно прекинување на обезбедувањето на Услугата за даден Корисник.
4. Инсталирањето на Апликацијата на мобилниот уред на корисникот е еднакво на прифаќање на одредбите од овие Правила.

Б. Технички барања

1. Корисникот кој сака да пристапи до содржината мора да има мобилен уред со инсталирана апликација во согласност со дел II, точка 4 и 5 од овие Правила.
2. За правилно започнување на презентацијата на Содржината како дел од Апликацијата, потребно е следново: а.Безжична врска на Интернет;
б) нема активен заштитен ѕид блокови до рабниот рутер на давателот на интернет услуги на Корисникот, спречувајќи поврзување или попречување на воспоставената врска во протоколите што се користат во врска со презентацијата на содржината;
в) Потребна е интернет-врска за преземање нова содржина. За веќе преземената содржина, тоа не е потребно;
г) за функции поврзани со хардвер (џојстик), Bluetooth мора да биде овозможен.

В. Жалби
1. Поплаките поврзани со неправилен пристап до Услугите треба да се пријават до администраторот преку е-пошта: office@dkk-development.com
2. Жалбата треба да содржи:
а.име,
б.презиме,
в) адреса на е-пошта,
г) име и модел на мобилниот уред на кој настанал проблемот;
д. име и верзија на оперативниот систем на мобилниот уред за кој настанал проблемот, верзијата на оперативниот систем треба да се обезбеди на најдетален начин, достапна во менито „За телефонот“ или слично, на пр. „Андроид 4.4.3. 850 број на градба STMXNUMX“,
ѓ. опис на предметот на жалбата, вклучувајќи го датумот и времето на проблемот, Одделот за апликации, видот на содржината итн.;
3. Правилно пријавените претставки ќе се разгледуваат најдоцна во рок од 14 работни дена од моментот на добивање на информацијата за неправилноста.

V. Политика за приватност.
1. Администраторот обработува информации за Корисниците, вклучително и информации кои имаат карактер на лични податоци, во согласност со важечките законски одредби, особено во согласност со Законот за заштита на личните податоци од 29 август 1997 година и Законот од 18 јули 2002 година. за обезбедување на електронски услуги, со користење на безбедноста што ја бара законот.
2. Администраторот е администратор на личните податоци на корисниците во смисла на Законот за заштита на личните податоци од 29 август 1997 година.
3. Обемот на информациите што ги обработува Администраторот е конзистентен со формуларите за регистрација на нов Корисник, правилата за поднесување поплаки итн. Обезбедувањето податоци е доброволно, но потребно за користење на услугите.
4. Прифаќањето на овие прописи е и согласност за обработка на податоците потребни за извршување на договорот од страна на Администраторот, наведени во овие прописи.
5. Во системот на корисникот, Апликацијата има пристап до:
-Локација, ја користи локацијата на уредот за навигација и локацијата на зградите;
-Пристап до податоци: календар, адресар;
-Bluetooth механизам;
-Испраќање push известувања;
-Споделете материјали на социјалните мрежи.
6. Администраторот не е одговорен за политиката за приватност што ја применуваат сопствениците или администраторите на веб-локациите до кои може да се најдат врски во Апликацијата, како и за политиките на добавувачите на апликации, особено на Google.
7. Администраторот го задржува правото да ги открие избраните информации за Клиентот на органи или трети страни кои поднесуваат барање за такви информации, врз основа на соодветна правна основа. Освен случаите наведени во претходната реченица, информациите во врска со Корисникот нема да бидат откриени на трета страна без согласност на Корисникот.
8. Во случај на неовластено користење на Апликацијата, односно спротивно на Регулативите или важечкиот закон, Продавачот ќе има право да ги обработува личните податоци на Клиентот до степен што е неопходен за да се утврди неговата одговорност.
9. Секој Корисник има право да пристапи до нивните лични податоци, право да ги коригира и дополни, како и право да бара прекин на обработката на податоците и нивно бришење, со писмена форма до Администраторот за таа цел на начин опишан во жалбата дел.

VI. Завршни одредби
1. За прашања кои не се опфатени со оваа регулатива, особено се применуваат одредбите од Законот за обезбедување на електронски услуги, Законот за авторско право и сродните права и Законот за Граѓанскиот законик.
2. Овие прописи се достапни бесплатно преку веб-локацијата на www.tim-aac.com/regulamin и во форма што овозможува нивно преземање, зачувување и печатење.
3. Овие прописи може да се променат. Корисниците ќе бидат известени за промената на регулативата преку порака во самата Апликација. Доколку промените не се прифатат, корисникот треба да се повлече од договорот со деинсталирање на Апликацијата од мобилниот уред.