Пасош е место кое содржи основни информации за корисникот. Со негова помош, лицето што ја користи апликацијата може да се претстави и полесно да воспостави контакт со новозапознаена личност.

  1. Место за фотографија. За да фотографирате, притиснете го овој елемент.
  2. Реченица што го претставува корисникот. Притиснете за да го промените името.
  3. Што му се допаѓа на корисникот.
  4. Што не му се допаѓа на корисникот.
  5. Вербален опис.

На секој елемент му е доделено копче за читање на содржината со помош на глас   .