Финансирање

Можно е да се добијат средства за ТИМ комуникаторот. Меѓу другото, со PCPR или PEFRON на комуникаторот, како и поврзани додатоци, како што се прекинувач, монтирање итн.

ФИНАНСИРАЊЕ ОД ФОНДОВИ ПФРОН

Кофинансирање на елиминирање на комуникациските и техничките бариери

Апликациите може да се поднесат во Центарот за семејна поддршка на округот.

http://pcpr.info/ - овде можете да најдете точка во вашата област

КОИ СЕ БАРИЕРИТЕ?

Техничките бариери треба да се сфатат како бариери кои го попречуваат или спречуваат инвалидот да функционира во општеството. Отстранувањето на оваа бариера треба да направи таквиот човек да работи поефикасно во општеството и да му овозможи да функционира во секојдневниот живот.
Комуникациските бариери треба да се сфатат како ограничувања кои спречуваат или попречуваат лице со посебни потреби слободно да комуницира и/или да пренесува информации. Елиминацијата на оваа бариера треба да им овозможи на лицата со попреченост да комуницираат и да пренесуваат информации поефикасно и послободно.
Набавката на опрема насочена кон елиминирање на комуникациските и техничките бариери може да се кофинансира од средствата на Државниот фонд за рехабилитација на инвалидни лица.

КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА ЗА ПОМОШ?

Физичките лица (вклучувајќи ги и малолетните) можат да аплицираат за кофинансирање од ресурсите на Фондот, задачи поврзани со елиминирање на комуникациските и техничките бариери, доколку нивното спроведување ќе овозможи или значително го олесни извршувањето на основни, секојдневни активности или контакти со животната средина преку инвалидизирано лице, под услов тоа да е оправдано со потребите што произлегуваат од неговата попреченост. Лицата заинтересирани да добијат средства во областа на елиминирање на комуникациските и техничките бариери мора да ги исполнуваат следните услови:
1. имаат потврда за инвалидитет или степен на попреченост (или негов еквивалент), а во случај на деца и адолесценти до 16 години, потврда за инвалидност,
2. имаат потреби во овој поглед, кои произлегуваат од попреченост, потврдени (доколку видот на попреченоста не е наведен во сертификатот) со важечко лекарско уверение.

ИСНОС НА ФИНАНСИРАЊЕ

Износот на кофинансирање за елиминирање на комуникациските и техничките бариери е до 95% од трошоците на проектот, но не повеќе од петнаесет пати поголема од просечната плата. Соодветниот процент на финансирање го одредува комисијата на почетокот на годината по добивањето финансирање од PFRON
Финансирањето за отстранување на комуникациските и техничките бариери може да му се доделува на апликантот еднаш на секои три години.
Барање во име на инвалидно лице може да поднесе и законски застапник, законски застапник, старател назначен со судска одлука или претставник
Пријавата мора да биде придружена со потребните документи како што следува:

1. копија од тековниот сертификат за попреченост или еквивалентен сертификат, во случај на деца под 16 години, потврда за попреченост.
2. изјава на инвалидизирано лице или родител (старател) на инвалидско дете со просечен месечен приход (намален за износот на аконтација за персонален данок на доход, придонеси за пензионирање, инвалидско и боледување, наведени во одредбите за системот на социјално осигурување и според износот на алиментацијата што ја обезбедуваат лицата кои остануваат во заедничкото домаќинство во корист на други лица) по еден член на заедничкото домаќинство, пресметан за последните три месеци што му претходат на месецот во кој е поднесено барањето,
3. фотокопија од документот што го сочинува законското старателство на наплатата се однесува на законските старатели,
4. тековно лекарско уверение кое содржи информации за видот на попреченоста на барателот, доколку видот на попреченоста не е наведен во потврдата,
5. понуда за цена за купување на уредот (вклучително и монтажа),
6.документи кои го потврдуваат финансирањето на задачата од други извори, доколку ги има,
Основа за кофинансирање од средствата на Фондот е договор склучен од страна на ополномоштеникот на средствата на ПФРОН со инвалидно лице, во делокруг на кофинансирање за отстранување на комуникациски или технички бариери.

Образец за издавање профактура: