Pravidla aplikace

Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů pro Mobilní aplikace TIM (Things I Mean) a TIM Demo

I. Definice
Pro účely těchto Pravidel budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

Správce - DKK DEVELOPMENT DZIAŁO, KRZYSZTOFIŃSKI, KUBASIK, SPÓŁKA JAWNA, ul. Inwestorów 5, 39-300 Mielec, NIP: 8172191964

přihláška - aplikace Things I Mean distribuovaná Správcem nebo se souhlasem Správce, dále jen: „TIM“ určená k instalaci na Mobilní zařízení, umožňující přístup k Obsahu, zejména:
- zobrazování piktogramů
- úprava piktogramů
- vzdělávací hry
- zobrazení prezentace uživatele
-sdílení vybraného obsahu prostřednictvím sociálních sítí

Obsah - jeden textový, grafický, audiovizuální materiál zpřístupněný Správcem v rámci provozu aplikace tak, aby k němu měl každý Uživatel přístup v jím zvoleném místě a čase.

služby - služby poskytované elektronicky Správcem v rámci Aplikace, zejména služby spočívající v umožnění přístupu k Obsahu, poskytování informací či jiné.

Mobilní zařízení - přenosná elektronická zařízení připojená k internetu pomocí bezdrátové technologie (3G, LTE, Wi-Fi) s operačním systémem Android,

Użytkownik - každá osoba, která má na svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci.

II. Obecná informace

1. Tento Řád definuje pravidla, rozsah a podmínky pro Uživatele k využívání Služeb poskytovaných Správcem prostřednictvím Aplikace.
2. Uživatel je povinen používat Aplikaci způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, společenskými a morálními normami a ustanoveními těchto Pravidel.
3. Na využívání jednotlivých Služeb se mohou vztahovat ustanovení Podrobných pravidel. V takové situaci závisí používání Služeb na tom, že Uživatel souhlasí s těmito Pravidly a příslušnými podrobnými předpisy.
4. Instalace Aplikace je možná na Mobilní zařízení, které splňuje následující technické požadavky:
- Operační systém Android, verze min. 5.0 pro TIM 2.33 a min. 6.0 pro následující verze aplikace
- Frekvence procesoru 1200 MHz
- 1,5 GB paměti RAM
- 8GB vestavěná paměť
- vestavěná kamera
-mikrofon
-Přístup na internet
5. Správce nenese odpovědnost za nefunkčnost telekomunikačních systémů, distribučních platforem mobilních aplikací a softwaru (jiného než Aplikace) nainstalovaného na Mobilním zařízení Uživatele.
6. Smlouva o poskytování Služeb spočívající v umožnění přístupu Uživatele k Obsahu obsaženému v Aplikace je uzavřena okamžikem instalace aplikace na Mobilní zařízení Uživatele. Smlouva zaniká odstraněním Aplikace.
7. Podmínky pro uzavírání a ukončování smluv o poskytování Služeb, pro které má Správce stanovenou podrobnou úpravu, jsou uvedeny v tomto řádu.
8. Uživatel se zavazuje, že nebude zasahovat do provozu počítačových systémů, serverů, sítě Správce a nebude se snažit obcházet předpisy či postupy platné při používání Služby nebo jejích součástí a nebude svévolně zasahovat do tvaru či obsahu Aplikace.

III. Autorské právo a související práva

1. Veškerá práva k Aplikaci a ke zpřístupněnému Obsahu vcelku i zčásti, zejména textové, grafické a multimediální prvky, jakož i prvky programových aplikací generujících a obsluhujících Aplikaci, jsou vyhrazena Správce.
2. Zakoupením Aplikace uděluje Správce Uživateli licenci k jejímu užívání v souladu s jejím zamýšleným účelem.
3. Správce uděluje Uživateli licenci k užívání Obsahu za podmínek a v době uvedené v části IV těchto Pravidel.
4. Licence uvedená v odd. 2 a 3 neopravňují Uživatele k udělování dalších licencí.
5. Poskytování Obsahu obsaženého v Aplikaci třetím osobám je povoleno pomocí nástrojů obsažených v Aplikaci a určených k tomuto účelu.
6. Uživatel nemá právo reprodukovat, prodávat nebo jinak uvádět na trh nebo distribuovat Aplikaci, vcelku nebo její části, zejména ji zasílat nebo zpřístupňovat v počítačových systémech a sítích, v distribučních systémech mobilních aplikací nebo v jiných ICT systémech.
7. Uživatel umístěním Údajů, zejména obrázku, materiálů nebo výpisů na svůj vlastní Účet nebo do cloudu TIM
7.1 Uděluje správci nevýhradní, neurčitou a bezplatnou licenci k užití Údajů, záznamů, a to i na jakémkoli médiu, údajů jakoukoli technikou, úprav, mazání, doplňování, veřejného provozování, veřejného zobrazování, rozmnožování a šíření (zejména na Internet) těchto údajů pro marketingové, informační, statistické a publikační účely v médiích, jako je internet, tisk, televize, mobilní telefony a knižní publikace.
7.2 V případě, že třetí osoby uplatňují u správce jakékoli nároky týkající se porušení jakýchkoli práv ke zveřejněným Údajům, včetně: obsahu, grafiky nebo osobního vyobrazení třetích osob, zavazuje se předložit písemné prohlášení o odpovídajícím obsahu, které zbaví správce odpovědnosti v tomto ohledu a případně vstoupí do věci za správce nebo se k věci připojí na své straně jako vedlejší účastník a zároveň uhradí správci na jeho první žádost veškeré výdaje správce související se soudním řízením, včetně zejména výdajů vynaložených na zaplacení právního zastoupení, právního poradenství a přiznané náhrady škody.

IV. Pravidla sdílení obsahu

A. Obecné informace
1. Správce nezaručuje nepřetržitou dostupnost Obsahu ani kvalitativní parametry přístupu k nim. Parametry kvality přístupu závisí na propustnosti sítě internetového zprostředkovatele mezi Správcem a Uživatelem a dalších faktorech, které Správce nemůže ovlivnit.
2. Správce si vyhrazuje právo omezit, pozastavit nebo přerušit prezentaci Obsahu jako celku nebo jeho části.
3. Užívání Aplikace nebo Obsahu Uživatelem v rozporu se zákonem, zásadami společenského soužití, morálkou nebo tímto Řádem odůvodňuje okamžité ukončení poskytování Služby pro daného Uživatele.
4. Instalace Aplikace na Mobilní zařízení Uživatele znamená souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

B. Technické požadavky

1. Uživatel, který si přeje přistupovat k Obsahu, musí mít nainstalované Mobilní zařízení s Aplikací v souladu s částí II, bodem 4 a 5 těchto Pravidel.
2. Pro řádné spuštění prezentace Obsahu jako součásti Aplikace je zapotřebí: a. Bezdrátové připojení k internetu;
b. žádné aktivní blokování firewallu na okrajovém routeru poskytovatele internetových služeb Uživatele, které brání připojení nebo ruší navázané spojení v protokolech používaných v souvislosti s prezentací obsahu;
c. Ke stažení nového obsahu je vyžadováno připojení k internetu. U již staženého obsahu to není vyžadováno;
d. pro funkce související s hardwarem (joystickem) musí být povoleno Bluetooth.

C. Stížnosti
1. Stížnosti související s nesprávným přístupem ke Službám je třeba nahlásit správci prostřednictvím e-mailu: office@dkk-development.com
2. Stížnost by měla obsahovat:
jméno,
b.příjmení,
c. e-mailovou adresu,
d. název a model mobilního zařízení, na kterém se problém vyskytl;
e. název a verzi operačního systému mobilního zařízení, u kterého se problém vyskytl, verzi operačního systému uveďte co nejpodrobněji, dostupné v nabídce „O telefonu“ nebo podobném menu, např. „Android 4.4.3. 850 číslo sestavení STMXNUMX",
f. popis předmětu reklamace včetně data a času problému, aplikačního oddělení, typu obsahu atd.;
3. Správně nahlášené reklamace budou posouzeny nejpozději do 14 pracovních dnů od okamžiku obdržení informace o nesrovnalosti.

V. Zásady ochrany osobních údajů.
1. Správce zpracovává informace o Uživatelích, včetně informací majících povahu osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem ze dne 18. července 2002. o poskytování elektronických služeb, s použitím zabezpečení vyžadovaného zákonem.
2. Správce je ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29 správcem osobních údajů Uživatelů.
3. Rozsah údajů zpracovávaných Správcem je v souladu s registračními formuláři nového Uživatele, pravidly pro podávání stížností apod. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale pro využívání služeb nezbytné.
4. Přijetím těchto předpisů je rovněž souhlas se zpracováním údajů nezbytných pro plnění smlouvy Správcem, na které se v těchto předpisech odkazuje.
5. Aplikace má v systému Uživatele přístup k:
-Poloha, používá polohu zařízení pro navigaci a umístění budov;
-Přístup k datům: kalendář, adresář;
-Bluetooth mechanismus;
-Zasílání upozornění push;
-Sdílejte materiály na sociálních sítích.
6. Správce neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů uplatňované vlastníky nebo správci webových stránek, na které lze v Aplikaci nalézt odkazy, a za zásady dodavatelů Aplikace, zejména společnosti Google.
7. Správce si vyhrazuje právo zpřístupnit vybrané informace o Zákazníkovi úřadům nebo třetím osobám, které o takové informace požádají, a to na základě příslušného právního základu. Kromě případů uvedených v předchozí větě nebudou informace o Uživateli bez souhlasu Uživatele poskytnuty žádné třetí straně.
8. V případě neoprávněného použití Aplikace, tj. v rozporu s Nařízeními nebo platnými právními předpisy, bude mít Prodávající právo zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu nezbytném pro zjištění jeho odpovědnosti.
9. Každý Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a doplnění a právo požadovat ukončení zpracování údajů a jejich výmaz, a to písemně za tímto účelem na Správci způsobem popsaným ve stížnosti. sekce.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Ve věcech neupravených tímto Řádem se použijí zejména ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákona o autorském právu a právech souvisejících a zákona o občanském zákoníku.
2. Tyto předpisy jsou zdarma k dispozici na webových stránkách www.tim-aac.com/regulamin a ve formě, která umožňuje jejich stažení, uložení a tisk.
3. Tyto předpisy mohou být změněny. O změně pravidel budou Uživatelé informováni zprávou v samotné Aplikaci. Pokud změny nebudou akceptovány, měl by uživatel odstoupit od smlouvy odinstalováním Aplikace z Mobilního zařízení.