Financování

Na komunikátor TIM je možné získat finance. Mimo jiné s PCPR nebo PEFRON na komunikátoru a také souvisejícím příslušenstvím, jako je spínač, montáž atd.

FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ PFRON

Spolufinancování odstraňování komunikačních bariér a technických bariér

Žádosti lze podávat v County Family Support Center.

http://pcpr.info/ - zde najdete bod ve vašem okolí

JAKÉ JSOU BARIÉRY?

Technické bariéry je třeba chápat jako bariéry, které brání nebo znemožňují postiženému člověku fungovat ve společnosti. Odstranění této bariéry má takového člověka zefektivnit ve společnosti a umožnit mu uplatnění v běžném životě.
Komunikační bariéry je třeba chápat jako omezení, která znemožňují nebo znemožňují zdravotně postižené osobě volně komunikovat a/nebo předávat informace. Odstranění této bariéry by mělo umožnit lidem se zdravotním postižením efektivněji a svobodněji komunikovat a předávat informace.
Nákup vybavení zaměřeného na odstranění komunikačních a technických bariér může být spolufinancován z prostředků Státního fondu rehabilitace osob se zdravotním postižením.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O POMOC?

Fyzické osoby (včetně nezletilých) mohou žádat o spolufinancování z prostředků Fondu úkolů spojených s odstraňováním komunikačních a technických bariér, pokud jejich realizace umožní nebo významně usnadní výkon základních, každodenních činností nebo kontaktů s okolím osoby se zdravotním postižením, pokud je to odůvodněno potřebami vyplývajícími z jejího postižení. Zájemci o finanční prostředky v oblasti odstraňování komunikačních a technických bariér musí splňovat následující podmínky:
1.mít potvrzení o zdravotním postižení nebo o stupni zdravotního postižení (nebo jeho ekvivalent), a v případě dětí a mladistvých do 16 let potvrzení o zdravotním postižení,
2. mít potřeby v tomto ohledu vyplývající ze zdravotního postižení potvrzené (není-li v potvrzení uveden druh postižení) platným lékařským posudkem.

FINANČNÍ ČÁSTKA

Výše spolufinancování na odstranění komunikačních a technických bariér je až 95 % nákladů projektu, maximálně však do patnáctinásobku průměrné mzdy. Příslušné procento financování stanoví komise na začátku roku po obdržení finančních prostředků od PFRON
Finanční prostředky na odstranění komunikačních a technických bariér mohou být žadateli poskytnuty jednou za tři roky.
Žádost za osobu se zdravotním postižením může podat také zákonný zástupce, zákonný zástupce, opatrovník určený rozhodnutím soudu nebo zástupce
K žádosti je třeba přiložit následující požadované dokumenty:

1. kopii aktuálního potvrzení o zdravotním postižení nebo rovnocenného potvrzení, v případě dětí mladších 16 let potvrzení o zdravotním postižení.
2. prohlášení osoby se zdravotním postižením nebo rodiče (opatrovníka) zdravotně postiženého dítěte s průměrným měsíčním příjmem (sníženým o výši zálohy na daň z příjmu fyzických osob, pojistného na důchodové, invalidní a nemocenské pojištění uvedené v ustanoveních o systému sociálního pojištění a o výši výživného poskytovaného osobami setrvávajícími ve společné domácnosti ve prospěch jiných osob) na jednoho člena společné domácnosti, počítané za poslední tři měsíce předcházející měsíci, ve kterém byla žádost podána,
3. pro zákonné zástupce platí fotokopie listiny o zákonném opatrovnictví,
4.aktuální lékařský posudek obsahující údaje o druhu zdravotního postižení žadatele, není-li druh zdravotního postižení v potvrzení uveden,
5. cenovou nabídku na nákup zařízení (včetně montáže),
6. doklady potvrzující financování úkolu z jiných zdrojů, pokud existují,
Základem pro spolufinancování z prostředků Fondu je smlouva uzavřená zmocněncem fondů PFRON s osobou se zdravotním postižením v rámci spolufinancování odstranění komunikačních či technických bariér.

Formulář pro vystavení proforma faktury: